Gitarová Nitra 2022

Organizačný poriadok regionálnej súťaže v hre na gitare

Čl. 1 Základné ustanovenia

Názov podujatia: Regionálna súťaž v hre na gitare „Gitarová Nitra 2022“

Usporiadateľ: Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre 

Spoluusporiadateľ: Občianske združenie Apropo Gitara, Nitra 

Pravidelný termín súťaže: február

Čl. 2 Charakteristika súťaže 

Regionálna gitarová súťaž v sólovej a komornej hre.

Gitarová Nitra 2022 by sa mala konať prezenčne 23.02.2022 v priestoroch ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre.

Ak nám to epidemiologická situácia nedovolí presunieme sa do online priestoru, o čom by sme Vás však včas informovali.

Súťaže sa môže zúčastniť mladý interprét, ktorý nie je žiakom strednej, alebo vysokej školy s hudobným zameraním (ani žiakom prípravného ročníka), spĺňa vekové požiadavky a naštuduje predpísaný repertoár.

Čl. 3 Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií.

Súťaž ako umelecké podujatie má vyhranenú dramaturgiu:

 • losovanie poradia,
 • súťaž,
 • koncert porotou vybraných interpretov, prípadne hosťa
 • odborné metodické semináre, tvorivé dielne.

Členenie súťaže:

1. Sólová hra na gitare

2. Komorná hra pre gitarové duá, triá a kvartetá

Súťaž je jednokolová.

Kategórie

Sólová hra

Minimálne dve skladby rôznych období, povinná je skladba autora 20. alebo 21. storočia.

Povinná hra súťažného repertoáru spamäti.

I. kategória – do 10 rokov (vrátane) – do 3.min.

II. kategória – od 11 do 12 rokov – do 5 min.

III. kategória – od 13 do 14 rokov – do 6 min.

IV. kategória – od 15 do 18 – do 8 min.

Komorná hra

O zaradení do príslušnej kategórie rozhoduje vek najstaršieho člena zoskupenia ku dňu súťaže.

I. kategória – gitarové duo, trio, kvarteto – do 11 rokov – ľubovoľný repertoár v trvaní max. 5 min.

II. kategória – gitarové duo, trio, kvarteto – do 15 rokov – ľubovoľný repertoár v trvaní max. 7 min.

III. kategória – gitarové duo, trio, kvarteto – do 18 rokov – ľubovoľný repertoár v trvaní v trvaní max. 9 min.

Uzávierka prihlášok: Vyplnenú prihlášku je potrebné odoslať cez webový formulár najneskôr do 23.01.2022, ktorý nájdete na stránke https://www.apropogitara.eu/?p=454

Termín a miesto konania: 23.02.2022 v priestoroch Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre.

Čl. 4 Poslanie súťaže a riadenie súťaže

Regionálna súťaž v hre na gitare, s poslaním:

 • rozvoj tvorivej záujmovej umeleckej činnosti a rozvoj muzikality detí a mládeže,podpora,výmena skúseností v oblasti interpretácie hudobných diel,
 • konfrontovať tvorivú činnosť a výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov a pedagógov hry na gitare v Nitrianskom regióne a okolí,
 • vytváranie podmienok pre úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných súťažiach v tejto oblasti,
 • dať priestor na tvorivú činnosť.

Na čele riadiacej štruktúry je odborná komisia, ktorá úzko spolupracuje s odbornými garantmi súťaže. Odbornú komisiu riadi jej predseda.

Súťaže sa môže zúčastniť mladý interpret, ktorý nie je žiakom strednej, alebo vysokej školy s hudobným zameraním (ani žiakom prípravného ročníka), spĺňa vekové požiadavky a naštuduje predpísaný repertoár.

Čl.5 Účastnícke poplatky a ich úhrada

Účastnícky poplatok za každého súťažiaceho v sólovej hre a komornom zoskupení je 10 €.

Výšku uvedeného poplatku prosíme uhradiť do 23.01.2022 prevodným príkazom na č. účtu:

SK 8802 000 000 0028 3554 1357.

Do poznámky uveďte meno účastníka alebo názov Vašej školy.

Čl. 6 Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže

Súťaž odborne a organizačne riadi organizačný výbor súťaže. Na čele organizačného výboru je jeho predseda.

Čl. 7 Hodnotenie súťaže

Výkony súťažiacich hodnotí 3 členná odborná porota zložená z popredných domácich a zahraničných pedagógov a interpretov, pričom jeden z jej členov je z Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Porota má právo niektorú z cien neudeliť, prípadne udeliť iné ocenenia.

A. Sólová hra

Odborná porota určí: v jednokolovej súťaži bodovaním poradie súťažiacich

Všetci účastníci dostanú za účasť pamätný list.

Porota môže okrem poradia udeliť tieto ceny:

 • Laureát súťaže
 • Cena pedagógovi
 • Cena za interpretáciu skladby autora 20. a 21. storočia

B. Komorná hra

Odborná porota určí poradie zoskupení na základe bodovania.

Porota môže okrem poradia udeliť tieto ceny:

 • Cena najlepšiemu zoskupeniu súťaže

Čl. 8 Organizátor súťaže, adresa a úplný kontakt

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, 949 01 Nitra

Mgr. Anna Fintová, PhD. – riaditeľka

Telefón:037/741 56 29

Mobil: 0903 532 548

e-mail: zusnitra@zusnitra.sk

Organizačný štáb: gitarovanitra@apropogitara.eu, tel.: +421 902 904 912

Čl. 9 Rozpočet súťaže

Rozpočet sa tvorí na základe vstupných dát /počet účastníkov, počet sólistov zoskupení, aktuálne cenníky …/ a jeho krytie je zabezpečované viacerých zdrojov:
Príspevok o.z. Apropo Gitara
Sponzorské a donorské príspevky
Súťažný poplatok

Použitie a vyúčtovanie príspevkov, dotácii a grantov je realizované na základe uzavretých zmlúv a predkladané prispievajúcim organizáciám.

Rozpočet sa tvorí na základe vstupných dát /počet účastníkov, počet sólistov zoskupení, aktuálne cenníky …/ a jeho krytie je zabezpečované viacerých zdrojov: Príspevok o.z. Apropo Gitara Sponzorské a donorské príspevky Súťažný poplatok

Použitie a vyúčtovanie príspevkov, dotácii a grantov je realizované na základe uzavretých zmlúv a predkladané prispievajúcim organizáciám.

ČL. 10 Ochrana osobných údajov

Spracúvanie a ochrana osobných údajov sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Súťažiaci účasťou v súťažiaci vyslovuje  súhlas s podmienkami súťaže a rovnako poskytuje jeho osobné údaje na spracúvanie Usporiadateľom v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, adresa, videozáznam v súvislosti s usporiadaním a vyhodnotením súťaže a odovzdaním ceny, a to na obdobie 3 rokov od začiatku súťaže.

Čl. 11 Účinnosť

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 20.11.2021