Gitarová Nitra 2020 – propozície

Čl. 1

Organizačný poriadok Regionálnej súťaže v hre na gitare

Gitarová Nitra“

Čl.1 Základné ustanovenia.

Názov podujatia: Regionálna súťaž v hre na gitare „Gitarová Nitra“Usporiadateľ: Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre Spoluusporiadateľ: Občianske združenie Apropo Gitara, Nitra Pravidelný termín súťaže: február

Čl. 2 Charakteristika súťaže, poslanie súťaže a riadenie súťaže

Regionálna súťaž v hre na gitare, s poslaním:

 • konfrontovať tvorivú činnosť a výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov a pedagógov hry na gitare v Nitrianskom regióne a okolí,
 • dať priestor na bezprostrednú tvorivú činnosť v rámci sprievodných podujatí súťaže,
 • poskytnúť najnovšie informácie,
 • ponúknuť najmodernejšie trendy,
 • umožniť kontakt so slovenskými pedagogickými a interpretačnými osobnosťami.

Na čele riadiacej štruktúry je odborná komisia, ktorá úzko spolupracuje s odbornými garantmi súťaže. Odbornú komisiu riadi jej predseda.

Súťaže sa môže zúčastniť mladý interpret, ktorý nie je žiakom strednej, alebo vysokej školy s hudobným zameraním (ani žiakom prípravného ročníka), spĺňa vekové požiadavky a naštuduje predpísaný repertoár.

Čl. 3 Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií.

Súťaž ako umelecké podujatie má vyhranenú dramaturgiu:

 • losovanie poradia,
 • súťaž,
 • koncert porotou vybraných interpretov, prípadne hosťa
 • odborné metodické semináre, tvorivé dielne.

Členenie súťaže:

 1. Sólová hra na gitare
  Minimálne dve skladby rôznych období, povinná je skladba autora 20. alebo 21. storočia.
 2. Komorná hra pre gitarové duá, triá a kvartetá

Súťaž je jednokolová.
O zaradení do príslušnej kategórie rozhoduje vek súťažiaceho ku dňu súťaže.

Kategórie

Sólová hra na gitare

I. kategória – do 10 rokov (vrátane) – do 3.min.

II. kategória – od 11 do 13 rokov – do 5 min.

III. kategória – od14 do 16 – do 7 min.

IV. kategória – od17 do 18 rokov – do 9 min.

Komorná hra

O zaradení do príslušnej kategórie rozhoduje vek najstaršieho člena zoskupenia ku dňu súťaže.

I. kategória – gitarové duo, trio, kvarteto – do 11 rokov – ľubovoľný repertoár v trvaní max. 5 min.

II. kategória – gitarové trio, kvarteto – do 15 rokov – ľubovoľný repertoár v trvaní max. 7 min.

III. kategória – gitarové kvarteto – do 18 rokov – ľubovoľný repertoár v trvaní v trvaní max. 9 min.

Čl. 4 Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže

Súťaž odborne a organizačne riadi organizačný výbor súťaže. Na čele organizačného výboru je jeho predseda.

Čl. 5 Hodnotenie súťaže

Výkony súťažiacich hodnotí 3 členná odborná porota zložená z popredných domácich a zahraničných pedagógov a interpretov, pričom jeden z jej členov je z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Porota má právo niektorú z cien neudeliť, prípadne udeliť iné ocenenia.

A. Sólová hra

Odborná porota určí:
v jednokolovej súťaži bodovaním poradie súťažiacich

Všetci účastníci dostanú za účasť pamätný list.

Porota môže okrem poradia udeliť tieto ceny:

 • Laureát súťaže
 • Cena pedagógovi
 • Cena za interpretáciu skladby autora 20. a 21. storočia

B. Komorná hra

Odborná porota určí poradie zoskupení na základe bodovania.

Porota môže okrem poradia udeliť tieto ceny:

 • Cena najlepšiemu zoskupeniu súťaže

Čl. 6 Organizátor súťaže, adresa a úplný kontakt

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského
Vajanského 1
949 01 Nitra
Mgr. Anna Fintová, PhD. – riaditeľka
Telefón:037/741 56 29
Mobil: 0903 532 548
e-mail: zusnitra@zusnitra.sk
www.zusnitra.sk
Organizačný štáb: info@apropogitara.eu, tel.:0907 724 556

Čl. 7 Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže

Riadi sa vnútornými predpismi BOZP ZUŠ Jozefa Rosinského, v ktorej priestoroch súťaž prebieha. Organizačný výbor je pred začiatkom súťaže poučený o BOZP.

Čl. 8 Rozpočet súťaže

Rozpočet sa tvorí na základe vstupných dát /počet účastníkov, počet sólistov zoskupení, aktuálne cenníky …/ a jeho krytie je zabezpečované viacerých zdrojov:
Príspevok o.z. Apropo Gitara
Sponzorské a donorské príspevky
Súťažný poplatok

Použitie a vyúčtovanie príspevkov, dotácii a grantov je realizované na základe uzavretých zmlúv a predkladané prispievajúcim organizáciám.

Čl. 9 Účinnosť

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 15. 11. 2015.