Gitarová Nitra 2019

Regionálna súťaž v hre na klasickej gitare

„Gitarová Nitra“

Názov podujatia: Regionálna súťaž v hre na klasickej gitare „Gitarová Nitra“
Usporiadatelia: Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Občianske združenie Apropo Gitara, Nitra
Termín súťaže: 15. február 2019

Súťaže sa môže zúčastniť mladý interpret, ktorý nie je žiakom strednej, alebo vysokej školy s hudobným zameraním (ani žiakom prípravného ročníka), spĺňa vekové požiadavky a naštuduje predpísaný repertoár. V sólovej časti je hra spamäti podmienkou. Nie je podmienkou, aby súťažiaci bol žiakom základnej umeleckej školy.

Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií.

Členenie súťaže:

A) Sólová hra na klasickej gitare
B) Komorná hra pre klasické gitarové duá, triá a kvartetá

Súťaž je jednokolová.
O zaradení do príslušnej kategórie rozhoduje vek súťažiaceho ku dňu súťaže.

Kategórie:

Sólová hra na klasickej gitare

Minimálne dve skladby , povinná je skladba autora 20. alebo 21. storočia.
I. kategória: do 10 rokov (vrátane) – do 3.min.
II. kategória: od 11 do 13 rokov – do 5 min.
III. kategória: od 14 do 16 rokov – do 7 min.
IV. kategória: od 17 do 18 rokov – do 9 min.

O zaradení do príslušnej kategórie rozhoduje vek súťažiaceho ku dňu súťaže.

Komorná hra

Minimálne dve skladby
O zaradení do príslušnej kategórie rozhoduje vek najstaršieho člena zoskupenia ku dňu súťaže.

I. kategória: gitarové duo, trio, kvarteto – do 11 rokov
ľubovoľný repertoár v trvaní max. 5 min.
II. kategória: gitarové trio, kvarteto – do 15 rokov
ľubovoľný repertoár v trvaní max. 7 min.
III. kategória: gitarové kvarteto – do 18 rokov
ľubovoľný repertoár v trvaní v trvaní max. 9 min.

Prihláška a poplatky

Prihlásiť sa je možné vyplnením elektronického formulára:

  1. Sólová hra
  2. Komorná hra
  3. Dospelý sprievodca

Uzávierka prihlášok a platieb je 15.1.2019
Štartovný poplatok je 18 € na každého súťažiaceho a 15 € za pedagóga, sprievodcu a pozorovateľa. V cene poplatku je obed, bulletin, pitný režim a ostatné náklady spojené s organizáciou súťaže.
Po uzávierke prihlášok sa poplatky nevracajú. Organizátor si pri vrátení poplatku účtuje náklady, ktoré vzniknú pri bankovom prevode. V prípade neúčasti na súťaži nárok na vrátenie poplatku zaniká.
Poplatok prosíme uhradiť prevodom na č. účtu: SK88 0200 0000 0028 3554 1357, variabilný symbol 19021502, v správe uveďte meno a priezvisko účastníka.
Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia, resp. súťažiaci.

Dôležité – neprehliadnite!

Stiahnite si prosím tento Súhlas zák. zástupcu, vytlačte ho a dajte podpísať zákonnému zástupcovi súťažiaceho. Odovzdajte ho pri prezentácii. Bez tohto súhlasu účasť nie je možná!

Organizátor súťaže, adresa a úplný kontakt

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, 949 01 Nitra,

Mgr. Anna Fintová, PhD. – riaditeľka.

Telefón:037/741 56 29,

Mobil: 0903 532 548,

e-mail: zusnitra@zusnitra.sk, www.zusnitra.sk

Občianske združenie Apropo Gitara, Nitra, Štúrova 21, 949 01 Nitra,

Tibor Andreas DiS. art.

Mobil: 0907 724 556
e-mail súťaže: info@apropogitara.eu,

webwww.apropogitara.eu