e-Gitarová Nitra 2021

Posted on Updated on

e-Gitarová Nitra 2021

 

Organizačný poriadok Regionálnej súťaže v hre na gitare

 

Čl. 1 Základné ustanovenia

Názov podujatia: Regionálna súťaž v hre na gitare „e-Gitarová Nitra 2021“

Usporiadateľ: Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre 

Spoluusporiadateľ: Občianske združenie Apropo Gitara, Nitra 

Pravidelný termín súťaže: február

Čl. 2 Charakteristika súťaže

Gitarová Nitra 2021 je regionálna súťaž v hre na gitare, ktorá sa kvôli pandemickej situácii uskutoční elektronickou formou.

Súťažiaci zašlú video záznam súťažného repertoáru na online úložisko, ktorý následne vyhodnotí odborná porota.

Spôsob, ktorým sa videá zasielajú Vám bude sprostredkovaný po obdržaní prihlášok.

Súťažný repertoár je nahrávaný v celku a v poradí, tak ako je uvedený v prihláške.

Videozáznam súťažného repertoáru nesmie presiahnuť časový rámec príslušnej kategórie a taktiež nesmie javiť známky digitálnej zvukovej úpravy.

Videozáznam súťažného čísla je nahratý na šírku. Na zábere sú zachytené celé osoby.

Súťažné čísla sú nahrávané v akusticky a esteticky vhodných priestoroch.

Nahrávka je označená menom súťažiaceho, s označením kategórie a s názvom vysielajúcej ZUŠ.

Uzávierka prihlášok :

Vyplnenú prihlášku je potrebné odoslať cez webový formulár najneskôr do 22.01.2021, ktorý nájdete na stránke www.apropogitara.eu

Termín a miesto konania: Online internetový priestor, prijímané súbory budú akceptované do 12.02.2021.

Čl. 3 Poslanie súťaže a riadenie súťaže

Regionálna súťaž v hre na gitare, s poslaním:

 • rozvoj tvorivej záujmovej umeleckej činnosti a rozvoj muzikality detí a mládeže,podpora,výmena skúseností v oblasti interpretácie hudobných diel,
 • konfrontovať tvorivú činnosť a výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov a pedagógov hry na gitare v Nitrianskom regióne a okolí,
 • vytváranie podmienok pre úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných súťažiach v tejto oblasti,
 • dať priestor na tvorivú činnosť.

Na čele riadiacej štruktúry je odborná komisia, ktorá úzko spolupracuje s odbornými garantmi súťaže. Odbornú komisiu riadi jej predseda.

Súťaže sa môže zúčastniť mladý interpret, ktorý nie je žiakom strednej, alebo vysokej školy s hudobným zameraním (ani žiakom prípravného ročníka), spĺňa vekové požiadavky a naštuduje predpísaný repertoár.

Čl. 4 Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií.

Súťaž ako umelecké podujatie má vyhranenú dramaturgiu:

 • zaslanie súťažného repertoára
 • hodnotenie odbornou porotou
 • zverejnenie výsledkov súťaže
 • publikovanie porotou vybraných videí
 • odoslanie diplomov a cien úspešným súťažiacim

Členenie súťaže:

 A. Sólová hra na gitare
Minimálne dve skladby rôznych období, povinná je skladba autora 20. alebo 21. storočia.

 B. Komorná hra pre gitarové duá, triá a kvartetá

Súťaž je jednokolová.
O zaradení do príslušnej kategórie rozhoduje vek súťažiaceho ku dňu súťaže.

Kategórie

 Sólová hra na gitare

I. kategória – do 10 rokov (vrátane) – do 3.min.

II. kategória – od 11 do 13 rokov – do 5 min.

III. kategória – od 14 do 16 – do 7 min.

IV. kategória – od 17 do 18 rokov – do 9 min.

 Komorná hra

 O zaradení do príslušnej kategórie rozhoduje vek najstaršieho člena zoskupenia ku dňu súťaže.

I. kategória – gitarové duo, trio, kvarteto – do 11 rokov – ľubovoľný repertoár v trvaní max. 5 min.

II. kategória – gitarové trio, kvarteto – do 15 rokov – ľubovoľný repertoár v trvaní max. 7 min.

III. kategória – gitarové kvarteto – do 18 rokov – ľubovoľný repertoár v trvaní v trvaní max. 9 min.

Čl.5 Účastnícke poplatky a ich úhrada

Účastnícky poplatok za každého súťažiaceho v sólovej hre a komornom zoskupení je 10 €.

Výšku uvedeného poplatku prosíme uhradiť prevodným príkazom na č. účtu:

SK 8802 000 000 0028 3554 1357.

Do poznámky uveďte meno účastníka alebo názov Vašej školy.

Čl. 6 Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže

Súťaž odborne a organizačne riadi organizačný výbor súťaže. Na čele organizačného výboru je jeho predseda.

Čl. 7 Hodnotenie súťaže

Výkony súťažiacich hodnotí 3 členná odborná porota zložená z popredných domácich a zahraničných pedagógov a interpretov, pričom jeden z jej členov je z Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Porota má právo niektorú z cien neudeliť, prípadne udeliť iné ocenenia.

A. Sólová hra

Odborná porota určí: v jednokolovej súťaži bodovaním poradie súťažiacich

Všetci účastníci dostanú za účasť pamätný list.

Porota môže okrem poradia udeliť tieto ceny:

 • Laureát súťaže
 • Cena pedagógovi
 • Cena za interpretáciu skladby autora 20. a 21. storočia

B. Komorná hra

Odborná porota určí poradie zoskupení na základe bodovania.

Porota môže okrem poradia udeliť tieto ceny:

 • Cena najlepšiemu zoskupeniu súťaže

Čl. 8 Organizátor súťaže, adresa a úplný kontakt

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, 949 01 Nitra

Mgr. Anna Fintová, PhD. – riaditeľka

Telefón:037/741 56 29

Mobil: 0903 532 548

e-mail: zusnitra@zusnitra.sk

www.zusnitra.sk

Organizačný štáb: info@apropogitara.eu, tel.:0902 904 912

Čl. 9 Rozpočet súťaže

Rozpočet sa tvorí na základe vstupných dát /počet účastníkov, počet sólistov zoskupení, aktuálne cenníky …/ a jeho krytie je zabezpečované viacerých zdrojov:
Príspevok o.z. Apropo Gitara
Sponzorské a donorské príspevky
Súťažný poplatok

Použitie a vyúčtovanie príspevkov, dotácii a grantov je realizované na základe uzavretých zmlúv a predkladané prispievajúcim organizáciám.

ČL. 10 Ochrana osobných údajov

Spracúvanie a ochrana osobných údajov sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Súťažiaci účasťou vyslovuje  súhlas s podmienkami súťaže a rovnako poskytuje jeho osobné údaje na spracúvanie Usporiadateľom v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, adresa, videozáznam v súvislosti s usporiadaním a vyhodnotením súťaže a odovzdaním ceny, a to na obdobie 3 rokov od začiatku súťaže.

Rozpočet sa tvorí na základe vstupných dát /počet účastníkov, počet sólistov zoskupení, aktuálne cenníky …/ a jeho krytie je zabezpečované viacerých zdrojov:
Príspevok o.z. Apropo Gitara
Sponzorské a donorské príspevky
Súťažný poplato

Použitie a vyúčtovanie príspevkov, dotácii a grantov je realizované na základe uzavretých zmlúv a predkladané prispievajúcim organizáciám.

Čl. 11 Účinnosť

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.12.2020

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.